Електронни услуги

Важно съобщение:
Считано от 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в ползвания до момента Единен електронен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Наличната база данни в този тестови Портал във връзка с предоставения достъп на адвокатите до електронните дела ще бъде поетапно прехвърлена в новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС, а адвокатите с разрешен достъп до тестововия портал на Окръжен съд Смолян следва да направят пререгистрация на акаунта си в централизирания портал, за да продължат да ползват информация по електронната папка на делата си. Пререгистрацията следва да се извърши след уведомяване за това, посредством автоматично съобщение от системата в имейлите на всеки от регистрираните вече адвокати за получаване на дистанционен електронен достъп до делата посредством тестовият Единен електронен портал.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ДО 30.11.2015г.
1. Справки по дела:
1.1. Съдебни актове - съдебните актове,  постановени от Окръжен съд - Смолян, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация в хронологичен ред - година, месец, дата.
1.2. В секцията "Търсене на дело" е нужно да уточните тип (характер) на делото, година на образуване на делото и поредния номер на делото.
1.3. В секцията "График на заседанията" може да проверите календара на насрочените заседания за текущия месец.
Важно: За отменените заседания има допълнителен символ "1" след номер на делото:

2. Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Окръжен съд - Смолян.
Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

3. Предоставяне на информация по протоколи от съдебни заседания и заключения на вещи лица чрез електронен пощенски адрес.
Страните и техните пълномощници (адвокати) подават еднократно писмено искане по образец Приложение 1 в деловодството на Окръжен съд - Смолян, което се прилага към папката по делото върху контролния лист.
Искания по електронна поща и по телефон се допускат. Същите се отразяват в Приложение 1, като за тях се изисква потвърждаващ отговор.

Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията