Начало

През м. септември 2000 г. Окръжен съд – Смолян става един от първите съдилища-модели в България. Програмата за съдилища-модели в България е създадена през 2000 г. от Проекта за развитие на съдебната система към Американката агенция за международно развитие.
        Главната цел на програмата за съдилища-модели на Проекта за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие е да се подобри правораздаването и по този начин да се спомогне за повишаване на общественото доверие в съдебната система. Всеки съд-модел служи за образец при разпространяване на челния опит в българската съдебна система.

        Съд-модел
е съд, който притежава следните характеристики:

  •  Достъп до правосъдие
  •  Експедитивност и своевременност
  •  Равенство, справедливост и честност
  •  Независимост и отчетност
  •  Непрекъснато усъвършенстване
  •  Обществено доверие

        За придобиването на тези характеристики, съдът-модел се нуждае от следните компоненти:
- Етично, добре обучено ръководство, което участва активно в процеса на подобряване работата на съда;
- Политика, която осигурява качествен достъп на обществеността;
- Висок професионализъм на съдиите и съдебните служители;
- Качествено управление на съда;
- Открит и ефективен процес на работа, който минимизира забавянето на делата, улеснява делопотока и максимизира работата на всеки работещ в съда;
- Система за непрекъснато повишаване на квалификацията чрез обучение и обмен на информация.
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията