Общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2018 година

На 29 март 2019 г. в съдебната палата - Смолян се проведе общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2018 година. Гост на събранието беше Станислав Георгиев – зам. председател на Апелативен съд – Пловдив.

През 2018г. Окръжният съд в Смолян е работил в състав от 12 съдии, 1 младши съдия и 28 души съдебни служители. За годината в съда са постъпили общо 802 дела. Разгледани са 951 дела, а приключените производства са 816, от които 85 % - в тримесечен срок. Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд - Смолян за 2018г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 7.5 броя на съдия месечно, а спрямо решени дела е 6.4 броя на съдия месечно.

Повече подробности за дейността на Окръжен съд – Смолян, както и за Районните съдилища в съдебния район, можете да прочетете в публикуваните доклад 2018 и резюме към доклада.

Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията