Обяви
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
П У Б Л И Ч Н А      П О К А Н А

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Окръжен съд с адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16
Представляван от Любен Хаджииванов  - Административен ръководител - Председател    на Окръжен съд - Смолян
Място за контакт:        
-Окръжен сьд - Смолян, ет.3, стая № 301 - Съдебен администратор
 Тел. за контакти: 0301 6 28 12
-Окръжен  съд - Смолян, ет.1, стая № 119 - Началник отдел
 Тел. за контакт: 0301/60424
е-mail: dc_sm@mail.bg
Интернет адрес:  smolyandc.judiciary-bg.org
Адрес на профила на купувача: smolyandc.judiciary-bg.org


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:        
Доставка        

КРАТКО ОПИСАНИЕ:


Доставка на  газьол  за отопление с Шифър по ЕКП: 02144400045, /маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено/ за отопление на Съдебна палата – Смолян.

КОД  СЪГЛАСНО ОБЩИЯ  ТЕРМИНОЛОГИЧЕН  РЕЧНИК (СРV):
09134000
Описание: газьол за отопление

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
От 25 000 (двадесет и пет хиляди) литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
41 000 лв.

МЯСТО IIА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Гр. Смолян, бул. "България" №16, административна сграда „Съдебна палата", ползвана от Окръжен съд - Смолян.

КОД   NUTS:  ВG424

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


Горивото  да отговаря на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
В офертата  да бъде посочен  ЕИК на търговеца.
При доставката горивото следва да бъде придружено от декларация за съответствие на качеството на течните горива, удостоверяваща съответствието му с изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
 Ценовото предложение следва да бъде посочено като цена на литър гориво и общо за цялото количество, с включени в цената ДДС и транспортни разходи със собствен на доставчика транспорт франко склада на възложителя.
 Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.
 Заплащането ще бъде извършено в срок до 7 работни дни, считано от датата на извършване на доставката.
 Срок за доставката – периодично през 2014 година по заявка от възложителя  и     съгласно договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска  предложена цена.

ПОКАЗАTЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Дата и час: 22.11.2013г. - 16.30ч.      

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Окръжен съд - Смолян обявява 20.03.2013 г. за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“.

През този ден ще може да се запознаете с:
  • възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация;
  • структурата на съдебната система, със спецификата на работата  на магистратите и с функциите на Окръжен съд – Смолян;
  • правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала;
  • интернет страницата на Окръжен  съд - Смолян  и с възможностите за получаване на информация от нея.

    Ще  можете  да  присъствате  в съдебно заседание.


                                                        Очакваме Ви!Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията