Новини
Представяне на Единния портал за електронно правосъдие на съдебната система
Окръжен съд – Смолян, съвместно със Софтуерната компания „АБАТИ“ АД, проведе среща с представители на Районните съдилища в съдебния окръг и Адвокатска колегия – Смолян, на която се представи Единния портал за електронно правосъдие на съдебната система, разработен по Проект на ОПАК. След общо представяне на проекта, се уточни реда за получаване на достъп до Портала, извърши се и демонстрация на достъпа до съдържанието. Представи се разработения уеб базиран модул за подаване на заявления по чл. 410 ГПК.


Отчетно събрание 31.03.2016г.
На 31 март 2016 г. се проведе общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2015година. Гости на събранието бяха Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив и Дария Проданова – зам.-председател на Върховен касационен съд.

През 2015г. Окръжният съд в Смолян е работил в състав от 13 съдии, 1 младши съдия и  28 души съдебни служители. За годината в съда са постъпили общо 877 дела. Разгледани са 1090 дела, а приключените производства са 932, от които 86 % - в тримесечен срок. Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд - Смолян за 2015г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 7,5 броя на съдия месечно, а спрямо решени дела е 6 броя на съдия месечно.

Повече подробности за дейността на Окръжен съд – Смолян, както и за Районните съдилища в съдебния район, можете да прочетете в публикувания доклад 2015г.
В шест съдилища започва пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС
От 4 април 2016 г. стартира официално пилотното тестване на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет (ВСС), като вече се приемат заявления за достъп. С решение по Протокол № 56/12.11.2015 г. ВСС определи съдилищата, в които да започне експерименталното прилагане на правилата, да са Върховният касационен съд, Апелативният съд в гр. София, Окръжният съд в гр. Благоевград, Районният съд в гр. Благоевград, Окръжният съд в гр. Смолян и Районният съд в гр. Смолян.
Електронните съдебни дела като част от Единния портал за електронно правосъдие представляват информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски или административни), както и да копират отделни документи, съдържащи се в делото.
Право на достъп до електронните съдебни дела чрез портала https://ecase.justice.bg имат страните по делото, техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване) и държавни органи в рамките на тяхната компетентност.
Достъпът до системата се осъществява чрез потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо адрес на електронна поща на потребителя, и парола. Веднъж създаден, профилът се използва за всички дела, до които лицето има права, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа.
Желанието за упражняване на правото на достъп до електронните съдебни дела се заявява изрично с подаване на писмено заявление по образец за получаване на достъп. Заявлението се попълва и подава лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, на място в съда, компетентен да разгледа делото, за което се иска достъп.
Системата на електронните съдебни дела предоставя и възможност на потребителите да получават електронни призовки и съобщения, включително и да бъдат уведомявани за определени процесуални действия на посочен от тях електронен адрес.
Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет и заявления за създаване на личен потребителски профил, за достъп, за отмяна на достъп и/или отказ от електронно призоваване, за прекратяване на достъп и др. са налични тук https://ecase.justice.bg/Home/ElectronicCasesAccessRules.„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“
Окръжен съд – Смолян и Национален институт на правосъдието организират обучение за магистрати на тема: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“


С решение по протокол № 57/12.11.2015г., от  заседание, проведено на 19 ноември 2015 година, Висшият съдебен съвет прие План за организиране и провеждане на информационна кампания в регионални и национални медии във връзка с предстоящата реформа на съдебната карта.


Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ, 
С решение по протокол №56/12.11.2015г., Висшия съдебен съвет прие Правила за достъп до електронните съдебни дела на съдилищата, който ще се осъществява чрез новият централизиран Единен портал за електронно правосъдие на съдебната система, разработен по Проект на Съвета с ОПАК. За пилотното тестване на новият Единен портал за е-правосъдие, ВСС е определил 6 съдилища и това са: Върховен касационен съд, Апелативен съд София, Районен и Окръжен съд Благоевград, Районен и Окръжен съд Смолян. Приетите правила на ВСС за достъп до електронните съдебни дела са публикувани в неговият Интернет сайт, раздел „Вътрешни актове“, както и в Интернет сайта на ОС Смолян. В периода на пилотното тестване на този нов технологичен продукт за съдебната система, ще се извършва поетапно прехвърляне на информацията от електронните папки на съдебните дела в АСУД към директорията на Портала, а на гражданите и адвокатите се предоставя възможност да направят регистрация на персонален акаунт за достъп до Портала, чрез заявление по образец, утвърден от ВСС.съдилища Апелативен Пловдив
съдилища Апелативен Пловдив


Прессъобщение
Днес, 24.09.2015г. състав на Окръжен съд – Смолян разгледа наказателно общ характер дело № 68/2015г. с подсъдим М. С. Ю. , на 45 години. Делото е за убийство по чл. 116 ал.1 т.6 предл. второ и трето във вр. с чл.115 във вр. с чл.26 ал.1 от НК, във вр. с чл. 58а ал. 3 във в вр. с ал. 2 НК.


На 19.06.2015г. в Апелативен съд – Пловдив се проведе дискусия по предложенията за изменение на Закона за съдебната власт. Срещата беше организирана по инициатива на Върховен касационен съд и Министерството на правосъдието. На нея присъстваха председателят на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов, членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Юлияна Колева, г-жа Галя Георгиева и г-н Димитър Узунов, министърът на правосъдието г-н Христо Иванов, заместник-министърът на правосъдието г-н Петко Петков, както и съдии от всички общо 34 съдилища в Апелативен район Пловдив.


прессъобщение
На 04 март 2015г. Окръжен съд – Смолян, съвместно с ръководството на Адвокатска колегия – Смолян, ще проведе работна среща, по проблемите на електронното призоваване, на която се очаква да бъдат обсъдени законодателните предложения свързани с електронното правосъдие, както и да бъдат набелязани взаимни мерки.

прессъобщение
На 134 страници, състав на Окръжен съд – Смолян постанови решение по делото, придобило известност като „делото за замърсения въздух на Пловдив”. За период само от 10 месеца, с проведени 5 заседания, изслушани 9 основни, допълнителни и комплексни експертизи и при участието на 127 страни по делото, съставът на съда събра доказателства, съдържащи се в 25 тома.


Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията