Новини
Денят на отворените врати тази година е „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“
На 11.05.2018 г. "Денят на отворените врати" се проведе съвместно Районен съд – Смолян, Окръжен съд – Смолян и Районна прокуратура – Смолян. Темата, под чийто надслов се проведе този ден е „Заедно срещу насилието в училище“.
Децата от предучилищна група „Лъв“ в ДГ „Слънце“ гр. Смолян и ученици от 3в клас на ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян и техните ръководители бяха поканени в Съдебната палата в гр. Смолян, в Зала № 1 на втория етаж.
Те бяха посрещнати от организаторите още на входа на Съдебната палата, като бяха закичени на ръчичките с розови ленти, символизиращи „Не на насилието“ с надпис „Заедно срещу насилите над децата – доброто винаги побеждава!“. В залата на всички монитори звучаха песни за доброто. Съдебен секретар Веселина Младенова, която е работила и като училищен психолог приветства децата в залата, като ги покани да изгледат и филмчето на Педя Човек Лакът Брада – Торбата с жълтици. Децата бяха впечатлени от възможността да изгледат видеото и на контролните монитори в съдебната зала. Бяха подканени да разкажат какво са научили от филмчето и какви изводи са си направили. Постепенно разговорът премина със съдията от Окръжен съд - Смолян Валентина Бошнякова, като се включи и прокурор от Районна прокуратура – Смолян Татяна Найденова.Денят на отворените врати тази година е „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“
Районен съд – Смолян, Окръжен съд – Смолян и Районна прокуратура - Смолян за поредна година отварят врати за граждани, медии и институции в рамките на информационната кампания "Ден на отворените врати".
Програмата на информационната кампания стартира в 09.30 часа на 11.05.2018 г.
Темата, под чийто надслов ще се проведе Денят на отворените врати тази година е „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“.Общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2017 година
На 30 март 2018 г. се проведе общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд - Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2017 година. Гости на събранието бяха Вера Иванова – зам. председател на Апелативен съд – Пловдив и Боян  Цонев – съдия във Върховен касационен съд. През 2017г. Окръжният съд в Смолян е работил в състав от 12 съдии, 1 младши съдия и 28 души съдебни служители. За годината в съда са постъпили общо 907 дела. Разгледани са 1028 дела, а приключените производства са 879, от които 88 % - в тримесечен срок. Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд - Смолян за 2017г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 8 броя на съдия месечно, а спрямо решени дела е 7 броя на съдия месечно.
Повече подробности за дейността на Окръжен съд – Смолян, както и за Районните съдилища в съдебния район, можете да прочетете в публикувания
доклад 2017 г.


Семинар на тема „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ ПО ГПК. НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОРИТЕ”
Окръжен съд – гр. Смолян и Национален институт на правосъдието организират обучение за магистрати на тема: „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ ПО ГПК. НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОРИТЕ”. Лектор по темата е г-жа Тотка Калчева – съдия във ВКС. На семинара, който се провежда в съдебната палата в Смолян, присъстват всички магистрати от Смолянски съдебен район.

Ден на отворените врати
На 21 април от 14.00 ч. в съдебната палата на Окръжен съд - Смолян ще се проведе „Ден на отворените врати“, организиран съвместно с Районен съд – Смолян, Смолянска районна и окръжна прокуратура. Съдебната палата ще бъде посетена от ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“, които ще присъстват на реален съдебен процес по наказателно дело в Районен съд, последвано от беседа със съдии и прокурори.

Представяне на Единния портал за електронно правосъдие на съдебната система
Окръжен съд – Смолян, съвместно със Софтуерната компания „АБАТИ“ АД, проведе среща с представители на Районните съдилища в съдебния окръг и Адвокатска колегия – Смолян, на която се представи Единния портал за електронно правосъдие на съдебната система, разработен по Проект на ОПАК. След общо представяне на проекта, се уточни реда за получаване на достъп до Портала, извърши се и демонстрация на достъпа до съдържанието. Представи се разработения уеб базиран модул за подаване на заявления по чл. 410 ГПК.


Отчетно събрание 31.03.2016г.
На 31 март 2016 г. се проведе общо събрание за отчитане дейността на Окръжен съд Смолян и на Районните съдилища от съдебния район през 2015година. Гости на събранието бяха Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив и Дария Проданова – зам.-председател на Върховен касационен съд.

През 2015г. Окръжният съд в Смолян е работил в състав от 13 съдии, 1 младши съдия и  28 души съдебни служители. За годината в съда са постъпили общо 877 дела. Разгледани са 1090 дела, а приключените производства са 932, от които 86 % - в тримесечен срок. Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд - Смолян за 2015г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 7,5 броя на съдия месечно, а спрямо решени дела е 6 броя на съдия месечно.

Повече подробности за дейността на Окръжен съд – Смолян, както и за Районните съдилища в съдебния район, можете да прочетете в публикувания доклад 2015г.
В шест съдилища започва пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС
От 4 април 2016 г. стартира официално пилотното тестване на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет (ВСС), като вече се приемат заявления за достъп. С решение по Протокол № 56/12.11.2015 г. ВСС определи съдилищата, в които да започне експерименталното прилагане на правилата, да са Върховният касационен съд, Апелативният съд в гр. София, Окръжният съд в гр. Благоевград, Районният съд в гр. Благоевград, Окръжният съд в гр. Смолян и Районният съд в гр. Смолян.
Електронните съдебни дела като част от Единния портал за електронно правосъдие представляват информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски или административни), както и да копират отделни документи, съдържащи се в делото.
Право на достъп до електронните съдебни дела чрез портала https://ecase.justice.bg имат страните по делото, техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване) и държавни органи в рамките на тяхната компетентност.
Достъпът до системата се осъществява чрез потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо адрес на електронна поща на потребителя, и парола. Веднъж създаден, профилът се използва за всички дела, до които лицето има права, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа.
Желанието за упражняване на правото на достъп до електронните съдебни дела се заявява изрично с подаване на писмено заявление по образец за получаване на достъп. Заявлението се попълва и подава лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, на място в съда, компетентен да разгледа делото, за което се иска достъп.
Системата на електронните съдебни дела предоставя и възможност на потребителите да получават електронни призовки и съобщения, включително и да бъдат уведомявани за определени процесуални действия на посочен от тях електронен адрес.
Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет и заявления за създаване на личен потребителски профил, за достъп, за отмяна на достъп и/или отказ от електронно призоваване, за прекратяване на достъп и др. са налични тук https://ecase.justice.bg/Home/ElectronicCasesAccessRules.„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“
Окръжен съд – Смолян и Национален институт на правосъдието организират обучение за магистрати на тема: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“


С решение по протокол № 57/12.11.2015г., от  заседание, проведено на 19 ноември 2015 година, Висшият съдебен съвет прие План за организиране и провеждане на информационна кампания в регионални и национални медии във връзка с предстоящата реформа на съдебната карта.


Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията