Определение № 978

към дело: 20125400600086
Дата: 10/22/2012 г.
Председател:Елен Маламов
Членове:Володя Янков
Дафинка Чакърова
Съдържание

И за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по глава ХХІІ от НПК
Образувано е по жалба на А. В. В., повереник на частната тъжителка Р. Г. Н. от Г. срещу Разпореждане №1616 от 28.09.2012 год. постановено по НЧХД №.3/2012 год. по описа на районен съд С., в частта с което съдът е отказал да предаде на съд М. Р. М. с ЕГН * по обвинението повдигнато срещу него от тъжителката Р. Г. Н. за това, че и е причинил разстройство на здравето й, което продължава и до настоящия момент, което продължава да лекува, изразено с поставената й диагноза: Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията, съпътстващи обективното й състояние с: Реакция на тежък стрес; емоционална - лабилност, тенденция към дистимия, безизходност, непълноценоста, угнетеност; Персестиращи идей в депресивен стил; Изразен синдром на раздразна слабост. Нурмоболична, упорито главоболие, изтръпване на крайниците, световъртеж, стягане в сърдечната област.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, тъй като неправилно съдът е приел, че деянието не представлява лека телесна повреда и че деянието не е конкретизирано по време и място.
Иска се отмяна на разпореждането, като съдът предаде на съд М. Р. М. по обвинението повдигнато срещу него от тъжителката Р. Г. Н. за това, че й е причинил разстройство на здравето й, което продължава и до настоящия момент, което продължава да лекува, изразено с поставената й диагноза: Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията, съпътстващи обективното й състояние с: Реакция на тежък стрес; емоционална - лабилност, тенденция към дистимия, безизходност, непълноценоста, угнетеност; Персестиращи идей в депресивен стил; Изразен синдром на раздразна слабост. Нурмоболична, упорито главоболие, изтръпване на крайниците, световъртеж, стягане в сърдечната област.
Въззивния съд, в настоящия състав, като взе предвид изложеното в жалбата, както и доказателствата приложени по НЧХД №.3/2012год. по описа на РС С., прие за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:
С Разпореждане №1616 от 28.09.2012год. постановено по НЧХД № 643/2012год. по описа на районен съд С. М. Р. М., с ЕГН *, с постоянен адрес гр. С., ул. "В. Р." № 24, вх. В, ап. 8 и настоящ адрес гр. С., ул. „. Ф. № 10, бл. 55, ап. 4 е предаден на съд по обвинение повдигнато срещу него от Р. Г. Н. с ЕГН * от гр. С., за това, че:
На 29.05.2012 г., вечерта пред дома на тъжителката Р. Г. Н. на адрес гр. С., ул. „. Ф. № 10, бл. 55, О. 4, около 20:30 - 21:00 часа я дръпнал силно и я повалил на земята, след което извивайки ръката й я хванал отзад за косата и започнал да я дърпа към общите стълби като я ритал в прасеца на десния крак, при което и е нанесъл контузия на лявата раменна става с болезнени ограничени движения; три кръвонасядания по лявата мишница с размери 4/3 см., 2/2 см. и 3/2 см.; кръвонасядания по шията и два броя кръвонасядания под дясната подбедрица с размери 4/2 см. и 4/6 см., довели до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, както и е причинил и болка и страдание без разстройство на здравето - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;
Както и за това, че на 29.05.2012 г., вечерта пред дома на тъжителката Р. Г. Н. на адрес гр. С., ул. „. Ф. № 10, бл. 55, О. 4, около 20,30 - 21:00 часа публично е казал нещо унизително за честта и достойнството и, като изрекъл думите "......ти какво като работиш в полицията, ма дърта курво, ще те чукам и тебе на мъжът ти на задна прашка, ще ви скъсам, ще ви убия......."; "курво, мръсна умри" - престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1, във вр.чл. 146, ал. 1 от НК;
Както и за това, че на 29.05.2012 г., вечерта, около 20:30 - 21:00 часа проникнал в коридора на жилището на тъжителката Р. Г. Н., в което живее намиращо се на адреса гр. С., ул. „. Ф. № 10, бл. 55, О. 4 и разбил стъклото на втората й дървена входна врата, с което противозаконно повредил чужда движима вещ и и е причинил щети на стойност 40.70 лв., като случаят е маловажен - престъпление по чл. 216, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.
Със същото разпореждане Председателя на районния съд е отказал да предаде на съд М. Р. М. по обвинението повдигнато срещу него от тъжителката Р. Г. Н. за това, че и е причинил разстройство на здравето й, което продължава и до настоящия момент, което продължава да лекува, изразено с поставената й диагноза: Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията, съпътстващи обективното й състояние с: Реакция на тежък стрес; емоционална - лабилност, тенденция към дистимия, безизходност, непълноценоста, угнетеност; Персестиращи идей в депресивен стил; Изразен синдром на раздразна слабост. Нурмоболична, упорито главоболие, изтръпване на крайниците, световъртеж, стягане в сърдечната област, тъй като същото не представлява лека телесна повреда по смисъла на чл.130 от НК, както и деянието не е конкретизирано по време и място.
След като се запозна със съдържанието на тъжбата и доказателствата приложени към нея, съдът намира, че неправилно е прието, че деянието не е конкретизирано по време и място, тъй като в тъжбата изрично е посочено, че твърдяното разстройство на съзнанието е причинено в Г. на 29.05.2012 год.
Относно това дали описаното деяние представлява лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 от НК, настоящия съдебен състав намира, че правилно е прието, че същото не представлява лека телесна повреда.
Частната тъжителка Р. Н. изрично е посочила в тъжбата си, че описаното по-горе разстройство на съзнанието е получено при инцидента на 29.05.2012год. и същото продължава и към момента на депозиране на тъжбата, т.е към 27.09.2012год., като за това са приложени и писмени доказателства. При тези обстоятелства съдът намира, че се касае за продължително разстройство на съзнанието, което по смисъла на т.1 от Постановление №3 от 27.09.1979г. на Пленума на ВС представлява тежка телесна повреда. Неоснователни са доводите в частната жалба, че се касае за лека телесна повреда, тъй като разстройството на съзнанието било кратковременно. В самата тъжба е посочено, че тъжителката се намира в това състояние от месец май 2012год. и същото продължава и към настоящият момент, т.е тъжителката се намира в това състояние повече от четири месеца, поради което не може да се приеме, че същото е кратковременно.
При така установеното, въззивния съд намира, че обосновано и законосъобразно Председателя на районния съд е отказал да предаде на съд М. Р. М. за деянието, представляващо разстройство на съзнанието, тъй като същото е продължително и не представлява лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 от НК, а тежка телесна повреда, което не се преследва по тъжба на пострадалия.
Съдът извърши цялостна проверка, при която не се установиха нарушения на материалния или процесуалния закон, което да обуславя изменение на обжалваното разпореждане и тъй като жалбата е неоснователна, то същото следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано.
Водим от горното Смолянския окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 1616 от 28.09.2012год. постановено по НЧХД № 643/2012 год. по описа на районен съд С..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ :


File Attachment Icon
6CB193BDC126DC5AC2257AA000298962.rtf