Обяви
Заповед №170 от 09.04.2019 г.
Заповед №170 от 09.04.2019 г.


Заповед №169 от 09.04.2019 г.
Заповед №169 от 09.04.2019 г.


Заповед №168 от 09.04.2019 г.
Заповед №168 от 09.04.2019 г.


ПОКАНА
       За участие в обявения търг с тайно наддаване за избор на наемател на  част от имот-публична държавна собственост,  представляващ място с площ 2 кв.м., находящ се в сградата на Съдебна палата-Смолян, партерен етаж, на адрес гр. Смолян, бул. България № 16, за срок от пет години.
       Имотът се отдава под наем с предназначение: инсталиране на  автомат за продажба на кафе и топли напитки при специални изисквания: автоматът да бъде с 16 позиции и нагоре.
Препис от поканата.ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Окръжен съд - Смолян обявява 30.04.2015 г. за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“.

През този ден ще може да се запознаете с:
  • възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация;
  • структурата на съдебната система, със спецификата на работата  на магистратите и с функциите на Окръжен съд – Смолян;
  • правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала;
  • интернет страницата на Окръжен  съд - Смолян  и с възможностите за получаване на информация от нея.

    Ще  можете  да  присъствате  в съдебно заседание.


                                                        Очакваме Ви!ОБЯВА
О    Б    Я    В    А

Във връзка с изготвяне на списък на съдебните преводачи към съдебния район на Смолянски окръжен и административен съд за 2015 година, всички желаещи да бъдат включени в списъка, следва да представят в Окръжен съд - Смолян или Административен съд - Смолян следните документи на хартиен и електронен носител


Търг за отдаване под наем на обект в сградата на Съдебна палата - Смолян
З А П О В Е Д

                                         № 351

                                     09.07.2014 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013г. на МП и мотивирано съгласие на останалите ползватели на сградата от 04.09.2013г. с цел  ОТДАВАНЕ   ПОД  НАЕМ, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост и във връзка със Заповед № 222/15.05.2014г. за прекратяване на откритата процедура за отдаване под наем на обособен обект на основание чл.51, ал.1 ППЗДС поради липса на подадени предложения от участници в търга,

                                     Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

I. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:
1. Обект, който ще се отдава под наем: Помещение с обща площ 5,5 кв.м.,намиращо се на партерен етаж в Съдебна палата – гр. Смолян.
2. Предназначение на обекта:    Ателие за ксерокс услуги
Търг за отдаване под наем на обект в сградата на Съдебна палата - Смолян
З А П О В Е Д

№ 221

15.05.2014 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 44, ал. 1, предл. последно вр. чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013г. на МП и мотивирано съгласие на останалите ползватели на сградата от 04.08.2011г.  с цел  ОТДАВАНЕ   ПОД  НАЕМ, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, и във връзка със Заповед №220/15.05.2014г. за прекратяване на откритата процедура за отдаване под наем на обособен обект на основание чл. 51,ал. 1 ППЗДС поради липса на подадени предложения от участници в търга,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

I.Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:
1.Обект, който ще се отдава под наем: Помещение с обща площ 185 кв. м. ,намиращо се на партерен етаж в Съдебна палата – гр. Смолян.
2.Предназначение на обекта:  „Кафе-ресторант“
Търг за отдаване под наем на обект в сградата на Съдебна палата - Смолян
З А П О В Е Д
№ 145
02.04.2014 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013г. на МП и мотивирано съгласие на останалите ползватели на сградата от 04.09.2013г. с цел  ОТДАВАНЕ   ПОД  НАЕМ, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

I. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: Помещение с обща площ 5,5 кв.м., намиращо се на партерен етаж в Съдебна палата гр. Смолян.
2. Предназначение на обекта: Ателие за ксерокс услуги.
Срок за отдаване под наем на обекта: 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
Търг за отдаване под наем на обект в сградата на Съдебна палата - Смолян
 З А П О В Е Д
 №143
 02.04.2014 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013г. на МП и мотивирано съгласие на останалите ползватели на сградата от 04.08.2011г. с цел ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

I. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: Помещение с обща площ 185 кв.м.,намиращо се на партерен етаж в Съдебна палата гр. Смолян.
2. Предназначение на обекта:  „Кафе-ресторант“
Срок за отдаване под наем на обекта: 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
Търг за отдаване под наем на обект в сградата на Съдебна палата - Смолян
З А П О В Е Д
№144
02.04.2014 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013г. на МП и мотивирано съгласие на останалите ползватели на сградата от 03.02.2012г., с цел ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

I. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: Помещение с обща площ 15 кв.м., намиращо се на партерен етаж в Съдебна палата гр. Смолян.
2. Предназначение на обекта: БАНКОВ ОФИС
Срок за отдаване под наем на обекта:  5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
П У Б Л И Ч Н А      П О К А Н А

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Окръжен съд с адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16
Представляван от Любен Хаджииванов  - Административен ръководител - Председател    на Окръжен съд - Смолян
Място за контакт:        
-Окръжен сьд - Смолян, ет.3, стая № 301 - Съдебен администратор
 Тел. за контакти: 0301 6 28 12
-Окръжен  съд - Смолян, ет.1, стая № 119 - Началник отдел
 Тел. за контакт: 0301/60424
е-mail: dc_sm@mail.bg
Интернет адрес:  smolyandc.judiciary-bg.org
Адрес на профила на купувача: smolyandc.judiciary-bg.org


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:        
Доставка        

КРАТКО ОПИСАНИЕ:


Доставка на  газьол  за отопление с Шифър по ЕКП: 02144400045, /маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено/ за отопление на Съдебна палата – Смолян.

КОД  СЪГЛАСНО ОБЩИЯ  ТЕРМИНОЛОГИЧЕН  РЕЧНИК (СРV):
09134000
Описание: газьол за отопление

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
От 25 000 (двадесет и пет хиляди) литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
41 000 лв.

МЯСТО IIА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Гр. Смолян, бул. "България" №16, административна сграда „Съдебна палата", ползвана от Окръжен съд - Смолян.

КОД   NUTS:  ВG424

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


Горивото  да отговаря на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
В офертата  да бъде посочен  ЕИК на търговеца.
При доставката горивото следва да бъде придружено от декларация за съответствие на качеството на течните горива, удостоверяваща съответствието му с изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
 Ценовото предложение следва да бъде посочено като цена на литър гориво и общо за цялото количество, с включени в цената ДДС и транспортни разходи със собствен на доставчика транспорт франко склада на възложителя.
 Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.
 Заплащането ще бъде извършено в срок до 7 работни дни, считано от датата на извършване на доставката.
 Срок за доставката – периодично през 2014 година по заявка от възложителя  и     съгласно договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска  предложена цена.

ПОКАЗАTЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Дата и час: 22.11.2013г. - 16.30ч.      

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Назад НазадНапред Напред
Версия
Навигация
Новини, съобщения
Съдебен район - Смолян
Галерия
Блог на Председателя
Справки по дела
Електронни услуги
Обявления за публ. продан
Връзки
Брояч на посещенията